Nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
  • przeprowadzenie mediacji
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Mediator przystępując do przeprowadzenia mediacji informuje o istocie, zasadach i przebiegu mediacji oraz weryfikuje, czy osoba uprawniona wnosząca o przeprowadzenie mediacji i druga strona wyrażają zgodę na przystąpienie do mediacji.

Mediator przeprowadzając mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia.

Mediacja może być prowadzona:

  • z udziałem stron jednocześnie
  • z każdą ze stron osobno
  • z udziałem stron jednocześnie, a w razie potrzeby z każdą ze stron osobno

Zgłoszeń zamiaru otrzymania nieodpłatnej mediacji dokonuje infolinia.