Zakup działki rolnej

Prawo obowiązujące od ponad roku nie pozwala na zakup ziemi rolnej osobie, która nie jest rolnikiem. Taka jest ogólna zasada, ale nie znaczy to wcale, że nie będąc rolnikiem nie można spróbować swoich sił w agrobiznesie. Obowiązująca od 30 kwietnia 2016 r. ustawa wprowadziła kilka obostrzeń w obrocie prywatnymi gruntami rolnymi o powierzchni równej lub większej niż 0,3 ha. Pozostałe działki tj. o mniejszej powierzchni niż 0,3 ha można swobodnie sprzedawać. Jeśli jednak chodzi o te większe działki to co do zasady swobodnie nabywać mogą je rolnicy indywidualni, a także grupa innych podmiotów tj. osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, kościelne osoby prawne. Wszyscy inni, by stać się właścicielami ziemi, muszą uzyskać zgodę prezesa ANR. A do tego potrzebne jest spełnienie kilku przesłanek.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione może nastąpić za zgodą prezesa ANR wydaną na wniosek zbywcy jeżeli:

 • Nabywca daje rękojmie należytego prowadzenia działalności rolniczej
 • W wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych
 • Zbywca wykaże że nie było możliwości nabycia przez rolników indywidualnych, osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, kościelne osoby prawne

Natomiast każdy z nas kto zamierza utworzyć gospodarstwo rodzinne może je utworzyć gdy:

 • Posiada kwalifikacje rolnicze albo która uzupełni te kwalifikacje w odpowiednim terminie
 • Daje rękojmie należytego prowadzenia działalności rolniczej
 • Będzie zamieszkiwać przez 5 lat na terenie gminy ,gdzie jest położona nieruchomość i która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego

Kim jest rolnik indywidualny?

Jest to osoba fizyczna,czyli każdy z nas będący jednocześnie właścicielem lub dzierżawcą użytków rolnych nie przekraczających powierzchni 0,3 ha, posiadająca określone przez ustawę kwalifikacje rolnicze i zamieszkała w gminie, gdzie położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego.Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

Kwalifikacje rolnicze posiada ten kto ma:

 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 • wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe

Natomiast za staż pracy uznaje się okres, w którym osoba:

 • podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników, lub
 • prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
 • była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
 • wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
 • odbyła staż, obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *