Darowiznę można odliczyć od podatku

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny przekazane organizacjom pozarządowym (stowarzyszenia, fundacje) prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie OVUM. Na przestrzeni kilkunastu lat nieodpłatnie pomogliśmy rozwiązać problemy kilkudziesięciu tysiącom osób. Nasza działalność nie ograniczała się tylko do pomocy w siedzibie, udzielaliśmy również porad przez internet, pocztę i telefon oraz dojeżdżając do mieszkańców obłożenie chorych i niepełnosprawnych. Dzięki temu każdy otrzymał niezbędną pomoc prawną i psychologiczną. W ramach Senioralnej Szkoły Prawa przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z zakresu prawa dla seniorów. Kierowaliśmy także Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Stowarzyszenie OVUM przygotowało dziesiątki poradników i przewodników, dzięki którym wiele osób mogło uzyskać potrzebne informacje. Jesteśmy aktywnymi członkami Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi, Związku Biur Porad Obywatelskich i Koalicji Infolinii. Nasza działalność została wyróżniona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który przyznał nam nagrodę specjalną dla organizacji działającej na rzecz obrony praw człowieka.

Odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Odliczeniu od dochodu nie podlegają darowizny:

  • na rzecz osób fizycznych,
  • na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
  • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować:

  • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
  • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Realizacja odliczenia w trakcie roku podatkowego następuje przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników osiągających dochody podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej:

  • z działalności gospodarczej,
  • z najmu, dzierżawy.

W zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego. Z uwagi na inne warunki skorzystania z odliczenia, polecamy skontaktować się z naszym doradcą podatkowym.

Darowiznę na rzecz Stowarzyszenia OVUM można przekazać na nasz rachunek bankowy o nr 28 1090 1102 0000 0001 0420 6505. Będziemy bardzo wdzięczni za każde wsparcie, nawet symboliczne – pomoże nam pomagać innym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *