Sposoby wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

  • pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, oraz przedłożenie pisemnego oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  • pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny
  • pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
  • pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa
  • pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
  • pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności
  • pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

 

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymienionych dokumentów.