Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Cudzoziemcy, którzy chcą osiedlić się w Polsce na dłużej, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Jest to jedno z najpopularniejszych zezwoleń na pobyt w Polsce oraz jedno z najkorzystniejszych dla cudzoziemców. Powyższe zezwolenie stanowi podstawę do uzyskania karty pobytu i zostało uregulowane w art. 211 – 225 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o Cudzoziemcach.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest rodzajem zezwolenia, które udziela się cudzoziemcowi w drodze decyzji na czas nieoznaczony. Karta pobytu otrzymana na podstawie powyższego zezwolenia jest ważna przez 5 lat. Kartę pobytu nie można przedłużyć, natomiast co 5 lat można ją wymienić na nową kartę pobytu. Podczas procedury wymiany karty pobytu nie ma potrzeby ponownego składania wniosku o wydanie zezwolenia i przechodzenia przez cały proces ponownie.

Legalny pobyt i dostęp do rynku pracy

Omawiane zezwolenie uprawnia do legalnego pobytu oraz nadaje dostęp do rynku pracy w Polsce bez konieczności uzyskania dodatkowych zezwoleń, oświadczeń lub zgłoszeń. Posiadanie przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który przebywa nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest jednym z warunków do uznania za obywatela polskiego.

Uznanie za obywatela polskiego

Wydana na tej podstawie przez Polskę karta pobytu uprawnia cudzoziemca do podróżowania w strefie Schengen. Pobyt cudzoziemca w innym kraju strefy Schengen na podstawie tej karty nie może przekraczać 90 dni w okresie 180 dni. W celu przedłużenia pobytu w wybranym kraju cudzoziemiec powinien zalegalizować pobyt na podstawie przepisów prawa krajowego obowiązujących w tym państwie.

Warunki uzyskania zezwolenia

Warunkiem do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • legalne i nieprzerwane co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany, jeśli jednorazowy wyjazd za granicę nie był dłuższy niż 6 miesięcy, a wszystkie wyjazdy łącznie nie przekraczają 10 miesięcy.
  • posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Potwierdzeniem posiadania takiego źródła zwykle stanowi PIT 38 lub PIT 40 sporządzony za ostatni rok, lub odpowiednie zaświadczenie z ZUS. Wysokość źródła stabilnego i regularnego dochodu powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadanie potwierdzonej znajomości języka polskiego. Jako potwierdzenie znajomości języka polskiego uznaje się:
    a) urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;
    b) świadectwo ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły;
    c) świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o uzyskanie zezwolenia składa się osobiście i nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz ze złożeniem wniosku pobierają odciski linii papilarnych. Opłata skarbowa za rozpatrzenie powyższego wniosku wynosi 640 zł. Opłata za wydanie karty pobytu stanowi 100 zł.

Jak długo trwa procedura?

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia wydaje się w terminie 6 miesięcy przez Wojewodę. Powyższy termin biegnie od dnia, w którym cudzoziemiec złoży wszystkie niezbędne dokumenty.

Podsumowanie

Reasumując, zezwolenie na pobyt rezydenta UE uprawnia cudzoziemca do legalnego pobytu oraz nadaje dostęp do rynku pracy, lecz najważniejsze prawo związane z posiadaniem powyższego zezwolenia stanowi możliwość uznania cudzoziemca za obywatela polskiego. Jednakże, aby otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, trzeba spełnić określone wymagania, takie jak legalny i nieprzerwany pobyt w Polsce, posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu oraz znajomość języka polskiego. Wniosek o uzyskanie zezwolenia należy złożyć osobiście i nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu, a procedura trwa do 6 miesięcy.

Posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest korzystne dla cudzoziemców, którzy chcą osiedlić się w Polsce na dłużej. Umożliwia ono legalny pobyt oraz dostęp do rynku pracy bez dodatkowych formalności. Ponadto, karta pobytu wydana na podstawie zezwolenia uprawnia do podróżowania w strefie Schengen, co stanowi dodatkową korzyść dla cudzoziemców.

W przypadku spełnienia wymagań i złożenia wniosku, decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia powinna zostać wydana w ciągu 6 miesięcy. Opłaty związane z uzyskaniem zezwolenia oraz karty pobytu są ustalone na stałych kwotach.

Wnioskując, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest jednym z najkorzystniejszych zezwoleń na pobyt w Polsce dla cudzoziemców, którzy chcą osiedlić się w kraju na dłużej. Wymagania dotyczące uzyskania zezwolenia są ściśle określone, a procedura uzyskania zezwolenia i karty pobytu jest stosunkowo łatwa i przejrzysta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *