Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny
  3. która posiada zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego
  5. która nie ukończyła 26 lat
  6. która ukończyła 65 lat
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
  8. która jest w ciąży – w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych